سفارش لایک خودکار

لایک خودکار ۱۰ پست

 • لایک خودکار برای 10 پست بعدی
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
100
5000
تعداد لایک
= 50000

لایک خودکار ۲۰ پست

 • لایک خودکار برای 20 پست بعدی
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
100
5000
تعداد لایک
= 100000

لایک خودکار ۷ روزه

 • لایک خودکار برای 0 پست بعدی
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
100
5000
تعداد لایک
= 100000

لایک خودکار ۱۵ روزه

 • لایک خودکار برای 0 پست بعدی
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به وارد کردن پسورد
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
100
5000
تعداد لایک
= 200000